Tin mới nhất :
Bưu điện Thành phố Hà Nội triển khai dịch vụ mới " Chuyển tiền nhanh PayPost "

Ngày 23/1, Bưu điện Hà Nội đã tổ chức Hội nghị

triển khai kế hoạch năm 2015 và đón nhận huân

chương lao động hạng 3 vì những thành tích ...

Lễ ra mắt Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu

điện trực thuộc VietnamPost vừa được tổ chức

sáng (30/6/2014) tại Hà Nội.. 

Thời gian tới, cùng với việc xây dựng, ban hành

bộ định mức tiêu thụ điện năng tới từng bưu cục,

VietnamPost sẽ triển khai chính thức phần.... 

Đầu tháng 6 / 2014, Bưu điện TP. Hà Nội đã tổ

chức 92 điểm chi trả trên địa bàn 28 xã, thị trấn

của huyện Phú Xuyên để chi trả lương hưu... 

  BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
   TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG - CNTT
DỊCH VỤ KHÁC

Dịch vụ Bưu phẩm gồm : 

Thư: Là bản chữ viết, sao hoặc in mang

nội dung thông tin riêng giữa người gửi 

và người nhận. Thư được dán kín và ....

Chuyển phát nhanh EMS là dịch vụ nhận

gửi, vận chuyển  và  phát các loại thư, tài

liệu, vật  phẩm  hàng  hóa  theo  chỉ  tiêu 

thời gian được công bố trước.

Dịch vụ Bưu kiện  là những kiện hàng

chữa vật phẩm, hàng hóa. Kích thước

lớn nhất :chiều dài cộng với chu vi lớn

nhất không đo theo chiều dài đã đo...

Dịch vụ Phát hàng thu tiền ( COD ) được

sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính

chuyển phát để ủy thác cho Bưu điện thu

hộ một khoản tiền của người nhận ... 

Bưu chính ủy thác  là  dịch  vụ mà khách

hàng thỏa thuận ủy quyền cho Bưu điện

thực  hiện  một  phần  hoặc toàn bộ việc

nhận gửi, vận chuyển và phát ...

Là dịch vụ chuyển phát các bưu phẩm

trong đó người gửi không ấn định chi

tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định

đối tượng khách hàng và khu vực phát...

Phát hành báo chí là dịch vụ nhận đặt

mua  và chuyển, phát "báo chí in" xuất

bản trong nước và báo chí nước ngoài

nhập khẩu vào Việt Nam...

Dịch vụ  VN  QuickPost  là dịch vụ chuyển

phát nhanh đi quốc tế của Bưu chính Việt

Nam hợp  tác  với Công  ty  TNHH DHL -

VNPT.