• Hệ thống các Bưu cục giao dịch, điểm Bưu điện Văn hóa xã, các điểm giao dịch có chức năng chấp nhận của VietNam Post.
  • Truy cập http://vnpost.vn/ để tìm hiểu thêm thông tin và các dịch vụ chuyển phát quốc tế
  • Dịch vụ được khai thác và tra cứu nhanh chóng bằng phần mềm.